ATALETİMİZİN SEBEPLERİ

Atalet ile âtıl olmak kelimesi aynı kökten gelmekte ve kısaca çalışmamak, hiçbir şey yapmamak, tatil yapmak anlamını taşımaktadır. Kelimenin anlamına daha iyi vâkıf olmak amacıyla "atalet" ile aynı kökten türeyen bazı kelimelerin anlamlarını -sözlüklerden hareketle- daha yakından tanıyalım:

Kelimenin kökünü teşkil eden "ayn-tı-lâm" harfleri, boş olmak anlamını verir. Kadın hakkında kullanılırsa süsten uzak olması yani süslenmemiş olma hâlini ifade eder.

Erkek için kullanılırsa çalışabilmek imkânı varken işsiz kalması demek olur.

Devamını oku...

BAYRAM TEBRİĞİ

Aziz Ümmetim,
Sorumluluklarını kuşanıp gereklerini hakkıyla yerine getireceğin günlerin pek yakın olması umuduyla Bayramın mübarek olsun.

Ey Ümmetimin mazlumları,
Mazlumiyetlerinin sona erip insanlığın, elinle adaleti yudumlayacağı günlerin pek yakın olması duası ile Bayramınız mübarek olsun

Ey dinini gerek dışarıdan kaynaklanan türlü sebeplerle gerek kendilerinden kaynaklanan ihmalkârlık ve yetersizlik sebebiyle gerekleriyle birlikte hakkıyla yaşamaktan mahrum bulunan bütün kardeşlerim;

Dinimizi hür ve Rabbimizi razı edecek boyutlarda yaşayabileceğimiz günler gelerek gerçek bayramlara kavuşacağımız günlerin yakın olması ümidiyle bayramınız mübarek olsun...

Devamını oku...

GÜNCELLEMEYE DAİR

"Tamamlanmış bir din" eksiksiz demektir. Eksiksiz olmasının bir anlamı da bütün zaman ve mekânlarda yaşayan ve yaşayacak toplumların, fertlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap vermesi demektir. 

Bunun da mümkün olabilmesi için İslam'ın yani Allah'ın Dini'nin "MAHKÛM" değil "HÂKİM" olması zorunludur.

Çünkü bu dinin hiç bir hükmü kendisine yabancı aygıtlara monte edilebilecek bir parça değildir. Bu din, ancak sahada ve vakıada tam olarak yaşanır ve uygulanırsa gerçek ve güzel meyvelerini verebilir.

Devamını oku...

MÜSLÜMAN AKLIN DÖRT HALİ

“Müslüman Akıl” Ne Demek?

“Müslüman akıl”dan maksadımızın ne olduğunun çerçevesini çizmeden önce, neden “İslâm aklı” terkibini seçmediğimizi kısaca açıklamamız gerekmektedir.

“İslâm aklı”nı İslâm dini ile örtüşen ve İslâm'ın sunuluş ve anlatımında tamamen vahiy ile yani İslâm'ın kendisi ile eksiksiz örtüşen ve bütün akılların gerçek kıymetlerinin kendisine göre ölçülüp değerlendirildiği mihenk taşı vasfına sahip akıl olarak kabul ediyoruz.

Devamını oku...

EĞİTİM BAKIMINDAN EFENDİMİZİN SÜNNETİNİN DEĞERİ

Eğitim Nedir?

Eğitim, bireysel bir faaliyet değildir. Görünüşte hedef obje “birey” olmakla birlikte, bireyin eğitilmesinden amaç, toplumun geleceğini inşa etmesi, topluma gelecekte rehberlik etmesi ve istikamet vermesi beklenen neslin; “eğitim” faaliyeti sonucunda bunu ehliyetle yapabilecek bir kıvama getirilmesidir. Bu sebeple eğitimin felsefî bir boyutu ile birlikte sosyolojik bir boyutunun da olduğu kabul edilmelidir.

Devamını oku...

...VE BU ÜMMET DOĞDU

Bataklıkta Doğan ve Bataklığı Kurutan Ümmet

Merhum Mehmet Akif:

“On dört asır önce, yine bir böyle geceydi,
Kumdan ayın on dördü bir öksüz çıkıverdi”

mısralarıyla başlayan “Bir Gece” adlı şiirinde Allah tarafından son ümmeti, son ilahî vahiyle inşa etmekle görevli o yüce Resulün dünyaya geldiği dönemlerde beşeriyetin inancını ve bu inancın yansıması durumundaki sosyal ve ahlâkî durumunu tasvir etmektedir.

Devamını oku...

ADALET VE ŞAHİTLİK

Genel ve kısa tarifi ile adalet; bir şeyi yerli yerine koymak ve bir şeye hakkını tam ve eksiksiz olarak vermektir.

Bu tanımı ile adalet, yalnızca hukukî meseleleri ilgilendiren bir ilke ve değer olarak değil, hayatın bütün yönleriyle alâkalı bir ilke ve değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan bizler burada adaletin sadece hakkın şahitliği ile alâkasını kısa da olsa ele almaya gayret edeceğiz.

Devamını oku...

DEİZM'İN ARAMIZDA NE İŞİ VAR DEMEYELİM?

Bilindiği üzere Şeytanın işi itikadî ve amelî her türlü dalâlet ve yanlışlığı beşeriyet alemi arasına pompalamaktır. Pompaladığı itikadî, amelî, ahlâkî kategorilerdeki her türlü dalâleti kendisine verilmiş bütün imkânlarla Âdem oğluna güzel ve süslü gösterir, üzerine aldığı esas görevini kendisi için en verimli bir şekilde neticelendirmek için her türlü yolu dener ve bütün imkânlarını kullanır.

Devamını oku...

ZAMANA DAİR

Mahiyeti bilinmeyen şeyler hakkında düşünmek ya da bir şeyler söylemek oldukça zor olsa gerek.

Hakkında bir şeyler söylemenin zor olduğu hususlardan birisinin de “zaman” mefhumu olduğunda şüphe yoktur. Buna rağmen zamanın ne olduğunu kurcalamak ve kavramak bizim için son derece önemlidir.

Çünkü zaman bizim en büyük sermayemiz, bütün varlıklarımızın kendisi ile varlık sahnesine çıkabildiği müstesna bir varlık. Hepimiz onunla o kadar iç içe olduğumuz, hepimizi o kadar çok sarıp sarmalamış olduğu için onu çok iyi tanıyabilmemiz gerektiğini düşünebiliriz. Bu kadar iç içeliği dolayısıyla onu çok iyi tanımamız tabii görülmekle birlikte, iç içeliği, bizimle birlikteliği, bizden ayrılmazlığı ile ters orantılı olarak o kadar büyük çapta meçhulümüzdür.

Devamını oku...

MEDRESE-İLAHİYAT TARTIŞMALARI

Medrese-ilahiyat tartışması...başını aldı gidiyor. Halbuki her iki kesimin de mağduriyetleri de meziyetleri de eksikleri de söz konusu.

Medreseler Cumhuriyet, Tevhid-i Tedrisat ve Medrese, tekke ve zaviyelerle ilgili yasa ve bunlara bağlı ceşitli hüküm ve uygulamalarla mahkûm edildi, yasaklandı, yasa dışı ilan edilerek, illegalleştirildi.

Yani bir önceki dönemin ve yaklaşık 1200 yıllık bir tarihin en itibarlı kurumu/kurumları kaşla göz arasında itibarsızlaştırılıverildi, hatta yok edilmekle karşı kaşıya bırakıldı.

Arkasından gelen haince ve gaddarca türlü uygulamalara rağmen ismi bilinen ve bilinmeyen yüzlerce-binlerce kahraman, en zor ve en ağır şartlarda en üst düzeyde sorumluluk bilinci ile emanet belledikleri ilmî birikimlerini var güçleriyle her şeye rağmen aktarmaya çalıştılar.

Devamını oku...

İRAN'LA NEREDEN NEREYE?

1978’e kadar İran’ı sadece doğu komşumuz, şahlıkla idare edilen, Osmanlı ile çeşitli zamanlarda çeşitli vesilelerle savaşmış, Kasr-ı Şirin Antlaşması (17 Mayıs 1639) ile mevcut sınırlarımızın tespit edildiği bir ülke olarak biliyorduk. Genç Osman Türküsü’nden hareketle zaman zaman Bağdat'ı işgal ettikleri, bundan dolayı Osmanlı ile aralarında savaş olduğu da konu ile alâkalı kültürel birikimlerimiz arasında yer alıyordu.

Devamını oku...

medeniyet akademi 2019 2020 1

tefsir dersleri

medeniyet bulten logo

Yazanlarımız