KİTAB-MÎZÂN-DEMİR

Adaletin Kaynağı ve Ölçüsü

Hak/hukuk, adalet ve güce ya da otoriteye tekabül eden “kitab-mîzân ve demir”in kiminle ve hangi kudretle irtibatlı olduğunu ortaya koymak gerekir. Böylelikle her bir kültür ve eğilimin kavramlara getirdikleri açıklama ve yorum karmaşası arasında şaşırıp kalmaktan kurtuluruz, zihnen ne demek istediğimizi daha açık ve net olarak ifade edebiliriz.

Başa aldığımız terimlerin tamamı hakkında Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye'nin açıklamaları ve sınırlarını tayin ve tespit etmeleri söz konusu olmanın yanında, İslâm'a iman etmiş olmanın bir gereği olarak da bunların bizim için ne anlama geldiklerini ortaya koymamız bir sorumluluk, bir yükümlülüktür.

Devamını oku...

KORONA VİRÜS'ÜN HATIRLATTIKLARI

I.

İçinde bulunduğumuz şu ahvalde gündeme ilişkin birtakım düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Hatırlatacağım iki hadise ile ilgili duruşu günümüze taşımanın, mümin olarak onlardan gerekli ibretler çıkarmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.

Hz. Yunus Kıssası

Hatırlatmak istediğim ilk hadise Yunus aleyhisselam kıssasıdır. Bilindiği üzere Yunus aleyhisselam kavmini Allah'a davet etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirebilmek maksadıyla sonuna kadar mücadele etti. Ancak bunun kavmine herhangi bir fayda sağladığını o an için göremedi.

Devamını oku...

MÜSLÜMAN AKLIN DÖRT HALİ

“Müslüman Akıl” Ne Demek?

“Müslüman akıl”dan maksadımızın ne olduğunun çerçevesini çizmeden önce, neden “İslâm aklı” terkibini seçmediğimizi kısaca açıklamamız gerekmektedir.

“İslâm aklı”nı İslâm dini ile örtüşen ve İslâm'ın sunuluş ve anlatımında tamamen vahiy ile yani İslâm'ın kendisi ile eksiksiz örtüşen ve bütün akılların gerçek kıymetlerinin kendisine göre ölçülüp değerlendirildiği mihenk taşı vasfına sahip akıl olarak kabul ediyoruz.

Devamını oku...

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİ İLE İLGİLENMENİN GEREKLİLİĞİ - 2

Türkiye ve dünya gündemini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmemiz için yaşadığımız modern dünyayı tanımamız gerekmektedir. Onun için içinde yaşadığımız bu modern dünyayı oluşturan kültürel, fikrî ve ahlâki temelleri anlamak zorundayız.

Merhum Cemil Meriç “Dünyada bir biz vardık bir de küffar.” diyor eserlerinin birinde. İslâm dünyası ile Batı dünyası tarih boyunca birçok defa birbirleriyle temasa geçti ve birbirlerini tanımaya çalıştı.

Devamını oku...

...VE BU ÜMMET DOĞDU

Bataklıkta Doğan ve Bataklığı Kurutan Ümmet

Merhum Mehmet Akif:

“On dört asır önce, yine bir böyle geceydi,
Kumdan ayın on dördü bir öksüz çıkıverdi”

mısralarıyla başlayan “Bir Gece” adlı şiirinde Allah tarafından son ümmeti, son ilahî vahiyle inşa etmekle görevli o yüce Resulün dünyaya geldiği dönemlerde beşeriyetin inancını ve bu inancın yansıması durumundaki sosyal ve ahlâkî durumunu tasvir etmektedir.

Devamını oku...

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİ İLE İLGİLENMENİN GEREKLİLİĞİ-1

Türkiye dünyanın bir parçası olması dolayısıyla onu dünyadan ve dünya gündeminden koparamayız. Sunumumda* Türkiye ve dünya gündemini ele alırken yöntem olarak tümevarım değil, tümdengelim metodunu kullanacağım. Bu yöntemi kullanırken öncelikle ve ister istemez hatırımıza bir “din ve dünya” gelir.

Dünyaya bu ismin veriliş sebeplerinden birisi bize yakın olan hayatın dünya hayatı olmasıdır. Dünya “dünuvv” kelimesinden gelmektedir. “Dünuvv” kelimesi aşağılık, aşağı olmak ve yakın olmak üzere iki temel mana ihtiva eder.

Devamını oku...

DEİZM'İN ARAMIZDA NE İŞİ VAR DEMEYELİM?

Bilindiği üzere Şeytanın işi itikadî ve amelî her türlü dalâlet ve yanlışlığı beşeriyet alemi arasına pompalamaktır. Pompaladığı itikadî, amelî, ahlâkî kategorilerdeki her türlü dalâleti kendisine verilmiş bütün imkânlarla Âdem oğluna güzel ve süslü gösterir, üzerine aldığı esas görevini kendisi için en verimli bir şekilde neticelendirmek için her türlü yolu dener ve bütün imkânlarını kullanır.

Devamını oku...

ATALETİMİZİN SEBEPLERİ

Atalet ile âtıl olmak kelimesi aynı kökten gelmekte ve kısaca çalışmamak, hiçbir şey yapmamak, tatil yapmak anlamını taşımaktadır. Kelimenin anlamına daha iyi vâkıf olmak amacıyla "atalet" ile aynı kökten türeyen bazı kelimelerin anlamlarını -sözlüklerden hareketle- daha yakından tanıyalım:

Kelimenin kökünü teşkil eden "ayn-tı-lâm" harfleri, boş olmak anlamını verir. Kadın hakkında kullanılırsa süsten uzak olması yani süslenmemiş olma hâlini ifade eder.

Erkek için kullanılırsa çalışabilmek imkânı varken işsiz kalması demek olur.

Devamını oku...

MEDRESE-İLAHİYAT TARTIŞMALARI

Medrese-ilahiyat tartışması...başını aldı gidiyor. Halbuki her iki kesimin de mağduriyetleri de meziyetleri de eksikleri de söz konusu.

Medreseler Cumhuriyet, Tevhid-i Tedrisat ve Medrese, tekke ve zaviyelerle ilgili yasa ve bunlara bağlı ceşitli hüküm ve uygulamalarla mahkûm edildi, yasaklandı, yasa dışı ilan edilerek, illegalleştirildi.

Yani bir önceki dönemin ve yaklaşık 1200 yıllık bir tarihin en itibarlı kurumu/kurumları kaşla göz arasında itibarsızlaştırılıverildi, hatta yok edilmekle karşı kaşıya bırakıldı.

Arkasından gelen haince ve gaddarca türlü uygulamalara rağmen ismi bilinen ve bilinmeyen yüzlerce-binlerce kahraman, en zor ve en ağır şartlarda en üst düzeyde sorumluluk bilinci ile emanet belledikleri ilmî birikimlerini var güçleriyle her şeye rağmen aktarmaya çalıştılar.

Devamını oku...

BAYRAM TEBRİĞİ

Aziz Ümmetim,
Sorumluluklarını kuşanıp gereklerini hakkıyla yerine getireceğin günlerin pek yakın olması umuduyla Bayramın mübarek olsun.

Ey Ümmetimin mazlumları,
Mazlumiyetlerinin sona erip insanlığın, elinle adaleti yudumlayacağı günlerin pek yakın olması duası ile Bayramınız mübarek olsun

Ey dinini gerek dışarıdan kaynaklanan türlü sebeplerle gerek kendilerinden kaynaklanan ihmalkârlık ve yetersizlik sebebiyle gerekleriyle birlikte hakkıyla yaşamaktan mahrum bulunan bütün kardeşlerim;

Dinimizi hür ve Rabbimizi razı edecek boyutlarda yaşayabileceğimiz günler gelerek gerçek bayramlara kavuşacağımız günlerin yakın olması ümidiyle bayramınız mübarek olsun...

Devamını oku...

GÜNCELLEMEYE DAİR

"Tamamlanmış bir din" eksiksiz demektir. Eksiksiz olmasının bir anlamı da bütün zaman ve mekânlarda yaşayan ve yaşayacak toplumların, fertlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap vermesi demektir. 

Bunun da mümkün olabilmesi için İslam'ın yani Allah'ın Dini'nin "MAHKÛM" değil "HÂKİM" olması zorunludur.

Çünkü bu dinin hiç bir hükmü kendisine yabancı aygıtlara monte edilebilecek bir parça değildir. Bu din, ancak sahada ve vakıada tam olarak yaşanır ve uygulanırsa gerçek ve güzel meyvelerini verebilir.

Devamını oku...

tefsir dersi 2020

Yazanlarımız