• GÖREVLENDİRMEDE TEMEL ÖLÇÜLER

      İnsanların dünya hayatlarını idame ettirebilmeleri başkalarının katkılarına bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum aynı zamanda zorunluluk ifade eder. Çünkü toplumsal bir hayat içerisinde sadece insanların değil, bütün canlıların hayatlarını devam...

DUYURULAR

YENİ MODERNLİĞE KARŞI YENİ NESİL İSLAMLAŞMAYI SAĞLAYACAK

Kendi çağını anlayan, onunla aynı dili konuşan, çağın imkânlarından istifade ederek İslam’ı çağın insanının anladığı şekilde sunabilen bir gençlik. Hem bu çağla iletişim kuracak, onu anlayacak hem de onun azgınlıklarıyla hesaplaşacak bir gençlik.

İşte bu gençlik; İslam’ın özüne, esasına, temel metinlerine sımsıkı sarılarak; sağlam ve sarsılmaz imanlı bir nesil olacak, bu iman sahibi insanlardan oluşan ve ahlaki ilkelere son derece bağlı bir topluluk oluşturacak. Sonra bu ahlakı kurumlara içirmek ve orada iman ve ahlaklarıyla numune teşkil etmeyi sağlayacak.

Yetişecek olan bu nesil geleceğin inşasını gerçekleştirebilecek. Bu nesil; bilgi ile bilinci içiçe ve birlikte elde edecek ve bunu topluma, kurumlara uygulayacak.

 

Kendini/ bağlı bulunduğu kültür havzasını iyi tanıyacak, İslam dünyasının imkânlarını ve zaaflarını bir arkeolog gibi iğne ile kuyu kazarcasına öğrenecek. Zaaflarını gidermeye ve imkânlarını kuvvetlendirmeye azami gayret gösterecek.

İç ihtilafların ve bugünün gereksiz münakaşa ve tartışmaların üstüne çıkacak. O alandan sıyrılacak başka bir alana İslam diriliği alanına yönelecek. Merkeze hayatı ve geleceği koyacak.

Sübutu ve delaleti kat’i naslara sımsıkı sarılacak, onların önünde fren koyacak, orada susacak, asla tartışma alanına sokmayacak, onlara bağlanacak, Allah ve Rasulü ne demişse o olacak.

Bize bırakılan alanlarda da muhkem nasların çizdiği çizgi doğrultusunda, alabildiğine cesurca kararlar alabilecek. Bu hususta gereken riskleri göze alacak.

Bunun için bizim bilhassa fıkıh usulünü iyice kavrayacak, siyeri ve sünneti, toplumsal yapılanma ve insanlar arası ilişkilerde rehber edinecek. Hz. Peygamberin toplumu inşa ederken nasıl insan yetiştirdiğine bakacak. Gayr-i müslim ve düşman kabilelere ve devletlere hangi şartlarda nasıl davrandığını detaylarıyla öğrenecek, künhüne vakıf olacak ve oradan çıkaracağı derslerle bir dirilik yolu belirleyecek.

Asıl medeniyetimiz ve örneğimiz Asr-ı saadeti örnek alacak bununla yetinmeyerek, daha sonra kurulan, medeniyetimiz diğer devletlerini ve işleyişlerini de inceleyecek. Örneği Asr-ı saadet olacak lakin Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı… devletlerimizin tecrübelerinden de yararlanacak. Bu yetmez, Osmanlının dağılmasından sonra çıkış için çare arayışlarını da didik didik inceleyecek bunlardan da kendisine ışık tutacak bazı uygulamalardan yararlanmasını bilecek.

Bununla yetinmeyecek; geçmişte ve günümüzde gerçekleşen diğer medeniyetleri devlet ve toplumsal işleyişleri de teferruatlı şekilde inceleyecek, oradan da kendine yarayan bir şey bulabilirse onu da almaktan çekinmeyecek. Ayrıca tarih boyunca hak ve hakikat karşıtlarının gerçeğe ve fıtrata karşı uyguladıkları hile ve desiseleri de kendini öğrendiği gibi öğrenecek ve ona göre tedbirini alacak.

Modern dünyanın ahvaline de vakıf olacak, nasıl bir dünyada yaşadığını bilecek. Dostlar arasında bir mertebe uygulayacak, kendini merkeze koyacak lakin dünyayı/ İslam dünyasını kendinden ibaret görmeyecek. Tüm renkleri ve tonlarıyla dünyamızı tanıyacak. Onlar arasındaki birlikleri çoğaltmaya çalışacak, farklılıkları da zenginlik haline getirmesine gayret gösterecek. Tevhid dairesinde olan tüm Müslümanları kardeş bilecek.

Fıtrat bozucular ile fıtrat muhafızlarını birbirinden ayıracak. Fıtrat bozucuların karşısında fıtrat koruyucuların yanında yer alacak. Ahlakı imanın tezahürü olarak görecek. Bunun için ahlakiliği her şeyden üstün tutacak. Adaleti ahlaktan, ahlakı adaletten ayırmayacak, iman ile adalet arasındaki bağı güçlendirecek, itikat ile amel arasındaki bağı da birbirinden ayrılan ve içiçe giren kısımları ayrı ayrı değerlendirecek.

Çağın geçer akçe olanlar ne ise onları bilecek, öğrenecek ve İslam ve insanlık lehine kullanacak. Kendini kapatmayacak, meselelerin üstüne üstüne gidecek, korumacı olmayacak atak olacak. Dışa atağın içi kuvvetlendirdiğine inanacak. İçine kapandıkça kaybedeceğini bilecek bir nesil.

Nerede duracağını ve nerede hareket halinde olacağını bilen bir nesil.

 

tefsir dersi 2020

ilka kayit 2020 sinav

Yazanlarımız